fredag 18. mars 2011

Positivt møte med Styringsgruppa

Tirsdag 15. mars hadde Styringsgruppa i BarentsWatch møte. Man diskuterte, på basis av prosjektgruppens fremlagte materiale, hva som skal være nettportalens egenskaper og særtrekk i forhold til andre nettsteder. Og også hva som er mest hensiktsmessig kurs for det videre arbeidet.


BarentsWatch - for hvem?
Etter oppfordring fra prosjektledelsen, diskuterte de hva som skal være prioriterte målgrupper i første utviklingsfase. Styringsgruppen bifalt det prosjektleder fremla, men ønsket også forvaltningen inn som prioritert målgruppe. Styringsgruppen ga sin tilslutning til at målgruppen for BW åpen portal, fram til lansering rettes mot:
 • Offentlige etater med ansvar innen maritim/marin overvåking, klima, miljø- og ressurs-forvaltning.
 • Maritime næringer (havner, sjøtransport, offshore/petroleumsvirksomhet)
 • Marine næringer (havbruk, fiske og fangst)
 • Det politiske system (herunder også miljøvernorganisasjoner)
 • Media
Hva skal skille BW fra andre?
For å ha et tydelig fokus i det videre arbeidet, var det hensiktsmessig å få signaler fra Styringsgruppa på hva man ønsker skal være portalens særtrekk i forhold til andre nettsteder. Gruppa diskuterte dette med utgangspunkt i prosjektledelsens forslag.
Her er prosjektledelsens forslag til viktige særtrekk for det kommende BW:
 • Kvalitetssikrede data og faglig forankret informasjon til støtte for forvaltningen.
 • Brukertilpasset og aktuelle tjenester
 • Innovativ tjenester basert på kombinasjon av data fra ulike kilder / leverandører
 • Historiske data og tidsserier
 • Tidsriktig brukergrensesnitt
 • Teknologisk nyvinnende visuelle fremstillinger
 • Utstrakt interaksjon med brukeren
 • (Nær) sanntidsdata og operasjonelle tjenester
Navn?
Styringsgruppa ga klarsignal til å igangsette en prosess for å se på et navneskifte for portalen - dvs. å finne et navn som tydeligere kommuniserer hva portalen skal være. Et konkret forslag til navneskifte skal fremlegges for styringsgruppen ved neste møte. 
 
Utvikling med brukerfokusEtter prosjektledelsens forslag, vil man jobbe videre med å utvikle innhold og tjenester i tett dialog med utvalgte brukergrupper. Dette vil medføre opprettelse av brukerpaneler og gjentatte møter med disse. Et slikt fokus vil sikre at de tjenestene som prioriteres og igangsettes utvikling på, blir i tråd med det brukerne ønsker og kan gjøre seg nytte av.

Organisering av det videre arbeidetAmbisjonsnivået for BW er satt høyt, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg til at det vil stilles krav til organiseringen av BW ( kompetanse, organisasjonsstruktur, samarbeid, teknologisk infrastruktur, osv.) vil vi særlig nevne finansiell innretning, brukertilpassede tjenester og behovet for rask tilgang til nye data/tjenester, forskningsresultater og nyheter som viktige faktorer for å nå målene.

Det vil være behov for en finansiell innretning av BW som kan styre og finansiere utviklingen av portalens innovative tjenester. Dette vil også gjøre det attraktivt for partnerne i prosjektet å delta i den videre utviklingen. Etatene deltar med kapasitet og kompetanse i samsvar med føringene i tildelingsbrevene. Etatene må få dekket merkostnadene knyttet til tilpasninger av egne systemer til BW.

1 kommentar:

 1. skal bli spennende å følge det videre arbeidet.

  SvarSlett

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!