fredag 30. september 2011

BarentsWatch Hovedrapport

Hovedrapporten som ligger til grunn for igangsetting av BarentsWatch prosjektet, kan leses her. 

Og vil i det videre også finnes i arkfanen Mandat i øverste linje.

Tredje møte i brukerpaneletRepresentanter for de første prioriterte målgruppene for den kommende BarentsWatch-portalen, var mandag 26. september samlet til sitt tredje workshop-møte.

Samlingen ble brukt til å se på prioriteringer av innhold og funksjonalitet i det videre utviklingsarbeidet, og gruppen kom med gode og nyttige innspill til den videre prosessen.

- Tilbakemeldingene fra denne gruppen er svært viktig for at portalen skal bli så nyttig og så god som mulig, sier prosjektleder Frode Kjersem. Gjennom dialogen med potensielle brukergrupper sørger vi for å gjøre kvalitetssikrede valg  for å gjøre portalen til den nyttige informasjonskilden som vi ønsker at den skal være.

Godt og nyttig møte
Brukerpanelet var i løpet av møtet innom tema som forventede besøkstall, prioriteringer for utvikling av nye tjenester og spesifikasjoner av disse.

Gruppen ga også innspill til utkastet til personas, som er personliggjorte eksempler for de prioriterte hovedmålgruppene til portalen. Disse brukes som ledetråder i utviklingsarbeidet, for å sjekke at man tar valg som gjør at portalen kan dekke så mange av målgruppenes behov som mulig.

- Deltakerne er engasjerte og iderike, forteller ansvarlig for brukerpanelet, Frode Skjævestad. Innspillene de gir gjør oss enda bedre i stand til å sette oss inn i hverdagen til disse målgruppene, og informasjonsbehovene som BarentsWatch skal søke å dekke. Deres entusiasme for prosjektet styrker troen vår på at vi er i ferd med å lage noe som er både nytt, nyttig og spennende, sier han.

Konsulentselskapet Reaktor, en underleverandør av Kongsberg Spacetec i denne sammenhengen, var også til stede for å presentere sine arbeidsmetoder for å utvikle brukervennlighet og gode løsninger for interaksjon i den kommende portalen.

Neste møte vil bli 24. oktober.


Ansvarlig for brukerpanel-arbeidet for BarentsWatch er Frode Skjævestad.
(gjemt bak bakre laptop i workshop-møtet på mandag)
Polarinstituttets Dag Vongraven skimtes via Skype til høyre. Dette er BarentsWatch's brukerpanel:


Jon Arne Grøttum – Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Nils Torsvik – Fiskeribladet Fiskaren
Harald Østensjø – Fiskebåt
Evy Jørgensen – Fylkesmannen i Troms
Jan Magne Markussen – Ocean Future
Rune Mjøs  - Norsk havneforening
Dag Vongraven – Norsk Polarinstitutt(delvis via Skype)

Kim Vågenes – Reaktor 
Stina Ramdahl Turkerud – Reaktor

Gro Kibsgaard-Petersen– Kystverket/BarentsWatch
Frode Skjævestad – Avinet/BarentsWatch

Ikke til stede på møte nr. 3:
Aase Refsnes – Naturvernforbundet
Tor Husjord – Maritimt Forum Nord/Rederiforbundet
Svein Hoel – Tromsø Offshore

Det jobbes også med å finne en som kan representere petroleumsvirksomhet og offentlig forvaltning på nasjonalt nivå. 

mandag 12. september 2011

Signerte kontrakt til 12 million


Med klimaendringene åpner nye muligheter seg for bruk av nordområdene, blant annet for skipstrafikk og økt næringsaktivitet. For å kunne ta ansvarlige valg for eventuell ny og økt aktivitet i våre nordlige kyst- og havområder, trengs dybdekunnskap og en mest mulig helhetlig forvaltning. 
Som svar på denne utfordringen, leder Kystverket, på oppdrag fra Regjeringen, arbeidet med å utvikle BarentsWatch - en ny og spennende nettportal til nytte for alle med interesser innen nordlige kyst- og havområder. Portalen vil formidle både sanntidsdata og historiske data, noe som gjør det mulig å få både øyeblikksbilder over status i et gitt område innen flere fagområder, men også å se på utviklingen av et område og ulike tema for dette, over tid.
Milepæl
Det tekniske rammeverket skal danne grunnlag for integrering av en enorm mengde informasjon fra til nå 27 statlige aktører, som skal kunne presenteres både i karttjenester og i mer tekstbaserte formater. I tillegg vil det være base for utvikling av helt nye nettjenester. Etter prekvalifisering og anbudsrunder har Kongsberg Spacetec trukket det lengste strået. Fredag 9. september underskrev BarentsWatch kontrakt med leverandør av teknisk rammeverk for portalen.-Kongsberg Spacetec er en solid aktør som vi forventer kan tilføre prosjektet mye, sier Frode Kjersem, prosjektleder for BarentsWatch. Vi er så langt svært fornøyde med valget.
Bildet: Spacetec-direktør Bjørn Arne Kanck (t.v) og prosjektleder BarentsWatch, Frode Kjersem, underskriver her kontrakten som danner grunnlaget for den tekniske oppbyggingen av den nye statlige nettportalen. Bak: Utviklingsdirektør i Spacetec Viggo Jensen. Foto: itromsø

fredag 2. september 2011

Møte i Styringsgruppa avholdt

BarentsWatch-prosjektets Styringsgruppe hadde første møte etter sommerferien torsdag 25. august.
Styringsgruppen består av etatsledere for ti av de statlige partnerne i prosjektet, ledet av kystdirektør Kirsti Slotsvik. For fullstendig liste over BarentsWatch samarbeidspartnere, se her

På sakslista stod saker som en eventuell navneendring, utkast til kontrakt med hver enkelt partner, og
avklaringer av utfordringer knyttet til forholdet mellom åpen/lukket.

Navneskifte
Styringsgruppen greide ikke å samle tilslutning til noen av de innkomne forslagene etter sommerens navnekonkurranse.
Det var kommet inn mange gode navneforslag, men etter en totalvurdering har styringsgruppen bestemt seg for å bygg videre på BarentsWatch navnet.

Formalisering av samarbeidDet har over lengre tid vært arbeidet med å  få etablert en partneravtale mellom BarentsWatch og samarbeidende etater. Styringsgruppen behandlet et forslag til slik avtale. Endelig avtale ble ikke vedtatt da styringsgruppen bl.a. ønsker å se nærmere på forholdet til åpen/lukket del samt Norge Digitalt. Det forventes at man i neste møte den 6. oktober lander avtaleteksten.

Overordna føringer
Styringsgruppen arbeider også med å få etablert en samlende visjon og målsetning for prosjektet som skal danne en rød tråd for det videre arbeidet. Bl.a. vil dette danne grunnlaget for hva kjernevirksomheten til BW som organisasjon skal være, hvordan vi skal organisere oss og hva vi bl.a. skal fundamentere kommunikasjonsstrategien og andre strategier på.
Dette vil det bli arbeidet videre med til og i neste møte

Som en del av prosjektet skal det utredes framtidig organisering av BW. Vi avventer beslutning om etablering/ikke etablering av lukket del før vi iverksetter utredning. Styringsgruppen har som siktemål at man til møtet den 20. desember kan drøfte et forslag til organisering.

Til da vil prosjektorganisasjonen jobbe videre med dialogen med partnerne og brukerpanelet, og forberede etableringen av det tekniske rammeverket, forberede sammensyingen av data fra alle bidragsytere, og fortsette utviklingen av flere nye tjenester.

Nytt om status i arbeidet med teknisk rammeverk vil følge i  neste uke.