onsdag 22. februar 2012

Intensiv utviklingsfaseI tillegg til å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap og data som i dag ligger spredt på veldig mange kilder, skal BarentsWatch også  utvikle nye informasjonstjenester. Prosjektet har siden januar 2011 jobbet med kartlegging av informasjonstilfanget som eksisterer og mulige mangler i informasjonsbehovene hos portalens målgrupper. Et oppnevnt brukerpanel har blant annet gitt nyttige innspill til ønsker for forbedrede eller nye informasjonstjenester.


Idearbeidet har resultert i ei prioriteringsliste over mulige utviklingsprosjekter. Hele fem slike er nå satt i gang. Det foregår et intensivt arbeid i flere parallelle utviklingsprosjekter - hvert ledet av en egen delprosjektleder.


Delprosjektledelsen har vært ute på anbud, og de som i dag leder utviklingsarbeidet er:

  • Ståle Walderhaug, Sintef - Polarvær og istjenester
  • Dagfinn Terning, - Havneportal
  • Bengt Wikell, Cap Gemini - Lakselus og brønnbåter
  • Bengt Wikell, Cap Gemini - Forbedrede drivbaneberegninger
  • Anders Mathiesen, Kystverket/BarentsWatch - Biologiske bestander og menneskelig aktivitet
  • Øyvind Rinaldo, Kystverket - Forbedret oljesølstatistikk og overvåkning
  • Frode Skjævestad, Avinet - Redaksjonelle tjenester
Ytterligere to delprosjektledere er nå på plass, og går i gang med sitt kravspek- og utviklingsarbeid kommende uke:

  • Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak - Administrative bestemmelser
  • Tor Bernhardsen, Asplan Viak - Metadataportal
Enda to delprosjekter er planlagt igangsatt med det første. Anbud for delprosjektledelse av disse vil gå ut snarlig.

Vi vil komme tilbake med mer om de ulike delprosjektene.

torsdag 9. februar 2012

Koordinerer BarentsWatchs innholdsdugnad

BarentsWatch skal tilby redaksjonelle tjenester. Portalen skal formidle informasjon og nyheter relevant for portalen fra hver av partene individuelt, og samtidig arbeide for utvikling av tverretatlige / tverrfaglige saker og tjenester.

Det redaksjonelle innholdet i BW-portalen skal være forankret i strategiske føringer, og være basert på fakta fra nettverket av autoriserte kilder: partene. Disse føringene tilsier at en koordinering av formidlingsarbeidet mellom partene og BarentsWatch-redaksjonen er naturlig. Fra nå av og frem til lansering vil det foregå et dugnadsarbeid for å kartlegge, systematisere og prioritere tekstlig innhold som skal høre hjemme i BW-portalen. Her er det naturlig at partene bidrar aktivt. BWs langsiktige redaksjonelle planer bør også utarbeides med innspill fra infofaglige ressurser hos partnerne.
I stedet for at denne dialogen foregår som individuelt samarbeid fra en infoperson hos parten og BW-redaksjonen, ser man fordeler med å samle fagekspertisen i et felles forum. Samarbeidsforumet har fått navnet InfoForum, eg er i første omgang etablert som et midlertidig tiltak for å forberede portalen til lansering. Etter lanseringsperioden i mai/juni vil samarbeidsprosjektet evalueres og eventuelt kunne vurderes som permanent samarbeidsforum for BWs formidlingsarbeid.


Kommunikasjonsfaglige representanter fra de bidragende partene var i dag samlet til InfoForums første møte, på Gardermoen.
- Et nyttig og spennende møte, sier kommunikasjonsansvarlig i BarentsWatch, Gro Kibsgaard-Petersen.
Samarbeidet med kommunikatørene blir viktig i den dugnadsfasen vi går inn i. Representantene i dette forumet får gode muligheter til å påvirke redaksjonell profil, redaksjonsplaner og samarbeidsformer for BWs redaksjonelle arbeid. Og vi i prosjektsekrettariatet får konstruktive og gode innspill til det videre foredlingsarbeidet av portalen.
InfoForum har sitt neste møte tirsdag 6. mars. Da vil en menystruktur og plan for nye tjenester klar til lanseringsdato være på plass.

fredag 3. februar 2012

BarentsWatchs organisering

BarentsWatch er et utviklingsprosjekt som har tverretatlig og tverrfaglig koordinering som kjerne.
Dette medfører naturligvis at mange parter skal samarbeide.
Prosjektet er organisert slik:


De ulike delene av prosjektorganisasjonen er beskrevet nærmere i menypunktet "Organisering" i hovedmenyen (vannrett i toppen av bloggen). Der står de ulike foraenes mandat beskrevet, og en liste over de ulike representantene som deltar.
Du finner presentasjonen også via denne lenken.